Vedtægter

 

 

  1. Klubbens navn er ”TRIM-klubben Hanstholm”.


  1. Klubbens hjemsted er Hanstholm.


  1. Klubbens formål er at være samlingspunkt for alsidige former for motion og samvær i forbindelse hermed. Motionsløb er hovedaktivitet. Gang, cykling og evt. svømning andre muligheder.


  1. Klubbens medlemmer er alle de, der har betalt kontingent for den aktuelle kontingentperiode. Kontingentperioden følger klubbens regnskabsår.


  1. Klubbens ledelse består af 5 medlemmer, 1 formand og 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år af gangen. Der foretages særskilt valg af formand efter skriftlig afstemning. Ledelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Formand og kasserer kan ikke være samme person. Stemmeret har et hvert medlem over 14 år. Valgbar er ethvert medlem over 18 år. Valgene afgøres ved almindelig stemmeflerhed.


  1. Klubbens kontingent fastsættes af bestyrelsen og skal alene dække de nødvendige omkostninger veds klubbens aktiviteter. Regnskabsåret følger kalenderåret, og regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.


  1. Klubbens generalforsamling afholdes i april, og indkaldes med 14 dages varsel. Dagsorden skal indeholde: Valg af dirigent, aflæggelse af beretning, fremlæggelse af regnskab, valg af ledelse og revisor, eventuelt.


  1. Klubben opløses, når en ordinær generalforsamling beslutter at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med opløsning som eneste punkt på dagsordenen, og denne generalforsamling gentager beslutningen. Evt. formue tilfalder idrætten og skænkes til HIF-atletik(Hanstholm Idrætsforening).


(2’ udgave 1993).

(revideret 2005)